Условия за ползване и политика за поверителност

Въведение
Сайтът  www.beautincollagen.bg е регистриран на името на и се управлява и поддържа от ИСО ПЛЮС БГ ЕООД, с адрес и седалище на управление: гр. София, бул. Акад. Иван Гешов № 2 Е,  вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201990393

Общи условия за използване
Всеки посетител или регистриран потребител на уебсайта www.beautincollagen.bg е длъжен преди да използва страницата, внимателно да прочете и да се запознае с настоящите общи условия. В случай на несъгласие от страна на посетителя/регистрирания потребител, същият следва да не използва услугите, които уебсайтът предлага. В противен случай се счита, че посетителят/регистрираният потребител изрично и безусловно е приел тези общи условия и е дал своето съгласие. Долуописаните общи условия са валидни за цялото съдържание на нашия уебсайт.

Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Цялото съдържание на уебсайта www.beautincollagen.bg, включително, но не само, текстове, новини, графични изображения, снимков материал, схеми, изображения, предоставяни услуги и като цяло всякакъв вид съдържание, представлява обект на интелектуална собственост и попада в обхвата на националните, европейските и международни норми, уреждащи защитата на интелектуалната собственост, с изключение на изрично признатите права на трети лица. Следователно, изрично е забранено възпроизвеждането, повторното публикуване, копирането, съхраняването, продажбата, предаването, разпространението, издаването, изпълнението, „изтеглянето” (download), преводът и извършването на каквито и да е промени, по какъвто и да било начин – отчасти или в резюме, без предварително изрично съгласние от страна на носителя на авторските права. Запазени марки и търговски наименования, които се срещат в този уебсайт, представляват регистрирани търговски марки и са обект на защита от горецитираните разпоредби за защита на интелектуалната собственост.
По изключение се позволява еднократното запазване и запис на части от съдържанието на персонален компютър изключително и само за лична употреба, без намерение за търговска или друга експлоатация и винаги при условие, че е изписан източникът на съдържанието, без това по никакъв начин да означава предоставяне на права на интелектуалната собственост. Всичко друго, което се съдържа на електронните страници на уебсайта www.beautincollagen.bg и представлява защитени марки и обекти на интелектуалната собственост на трети лица, касае тяхната сфера на отговорност и по никакъв начин не се отнася до уебсайта www.beautincollagen.bg.

Задължения на посетителя / регистрирания потребител
Посетителят/регистрираният потребител на уебсайта www.beautincollagen.bg е длъжен да спазва разпоредбите на българското, европейското и международното право и съответното законодателство. Освен това е длъжен да се въздържа от всякаква злоупотреба и противозаконна употреба на съдържанието и другите услуги на настоящия уебсайт. Всяка вреда, причинена на горецитирания уебсайт www.beautincollagen.bg от страна на посетителя/регистрирания потребител поради неправилна и/или злонамерена употреба на съответните услуги, е изключително и само негова лична отговорност. В случай на подаване на какъвто и да било иск или притезание, по административен или съдебен ред, срещу настоящия уебсайт, на основание каквото и да е нарушение от страна на потребителя, последният е длъжен от една страна да встъпи в съотвения съдебен процес, а от друга да обезщети уебсайта в случай, че същият бъде задължен да изплати обезщетение или други разноски.

Медицинска информация / Заболявания.
Всякаква информация, която се публикува на този уебсайт, за хранителни добавки или заболявания е предназначена за обща информация. В случай, че страдате от някакво заболяване, сте длъжни да посетите навреме Вашия лекар. Този уебсайт в никакъв случай не предоставя лична медицинска диагноза или специализирано назначение на лечение. Винаги следва да сте напълно информирани от медицинско лице във връзка с което и да е заболяване или медикамент, който ви е изписан (включително както за благоприятния ефект на дадено лекарство, така и за евентуалните нежелани странични ефекти), като обсъдите с лекаря, който е изписал даденото лекарство, неговия точен прием. Този уебсайт би могъл да предостави информация и отговори за специалистите – медицински лица или кое да е трето лице, винаги и само съгласно разпоредбите на действащото българското  законодателство и кодексите за поведение на фармацевтите.

Органичаване на отговорността.
По-специално, въпреки че са взети всички необходими мерки този уебсайт да предоставя точна и съвременна информация, неговото съдържание може да съдържа неточности и грешки. Поради това си запазваме правото във всеки един момент и без предупреждение,да извършваме промени, поправки или подобрения на съдържанието, продуктите и на програмите, които дават информация. Предвид горното, този уебсайт не предоставя гаранции относно точността на неговото съдържание и не поема никаква отговорност за евентуални грешки, пропуски или неточности в неговото съдържание. Информацията, която сайтът предоставя, следва внимателно да се оценява от всеки потребител. Който и да е участник в създаването, изграждането или предоставянето на този уебсайт, не може да се счита за отговорен за каквато и да е пряка, случайна, последваща или косвена вреда или за каквато и да е грешка или пропуск в съдържанието на този сайт.
Освен това, сайтът www.beautincollagen.bg не носи никаква отговорност за каквато и да е вреда от вируси, които е възможно да проникнат във Вашия персонален компютър или в друго Ваше средство за достъп при ползване на уебсайта. Сайтът www.beautincollagen.bg си запазва правото да прекъсне своето функциониране по всяко време и без предварително предупреждение и без да носи каквато и да е отговорност за това.

Връзки (Линкове)
Сайтът www.beautincollagen.bg препраща към други сайтове под формата на връзки (линкове) без да носи никаква отговорност за тяхното съдържание и услуги, както и за условията за тяхното ползване и защита на личните данни, нито може да гарантира за тяхната достъпност. Всеки посетител/регистриран потребител на тези свързани сайтове сам носи отговорност при евентуален проблем, възникнал поради съдържанието и/или услугите, които тези сайтове предлагат.

Събиране и употреба на информация
Сайтът www.beautincollagen.bg е едноличен собственик на информацията, която се събира в настоящия уебсайт. Тази информация няма да бъде продавана, споделяна или отдавана под наем на трети лица, извън изложеното в настоящата декларация.

Лични данни
Личните данни, които се събират от сайта www.beautincollagen.bg се използват изключително и само за извършването на електронна или друга кореспонденция и в никакъв случай не са обект на продажба, наем или по какъвто и да било друг начин разпореждане и/или съобщаване към трети лица. Изключение представляват случаите, когато предоставянето на тези данни е изрично предвидено по силата на закона и само към компетентните органи.
ИСО ПЛЮС БГ ЕООД не събира лични данни от посетителите на сайта www.beautincollagen.bg, освен ако те не ни я предоставят доброволно. Тази информация при  регистрация се използва единствено, за да предоставим предлаганите в сайта услуги.
Ние уважаваме и стриктно спазваме желанието на потребителите на сайта да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което са ни я дали.
Получените доброволно лични данни при регистрация, които се съхраняват при нас, могат да бъдат редактирани  по всяко време.-
Ако сте предоставили лични данни имате право да поискате да се отпишат по всяко време, като се свържат с нас на адрес: : info@iso-plus.bg
Събирането, обработката и управлението на личните данни от сайта www.beautincollagen.bg е уредено в клаузите на настоящата декларация за поверителност и в съответните разпоредби на българското и европейското законодателство за защита на личната свобода и личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”) Всеки посетител/регистриран потребител на www.beautincollagen.bg си запазва всички права, произтичащи от горецитирните българското и европейски разпоредби, както и правото на достъп, коригиране, допълване и изтриване на неговите лични данни.
Непълнолетни лица имат право на достъп до сайта само със съгласието на техния родител/настойник и не са задължени да предоставят своите лични данни.
Също така, сайтът www.beautincollagen.bg не носи отговорност в случай на събиране на лични данни от свързаните сайтове. Настоящата декларация за поверителност е валидна само за личните данни, които се събират, обработват и управляват от сайта www.beautincollagen.bg.

Лог файлове
Сайтът www.beautincollagen.bg използва IP адреси (Internet Protocol) за извличане на статистическа информация, която касае посещаемостта и управлението на уебсайта. IP адресите в никакъв случай не се свързват с личните данни на посетителя/регистрирания потребител на www.beautincollagen.bg .

Данни за трафика
Всеки път, когато посетител влезе в уебсайта, може да бъде събирана информация, която включва време на ползване на уебсайта, страници, които са били отворени, брой посещения. Данните се събират автоматично от сървъра или чрез тракери на външни доставчици на подобни услуги (Google Analytics и т.н.). Тази статистика се използва, за да ни помогне да подобрим работата на нашия уебсайт. Съвкупната информация за трафика може да бъде споделена с потенциални рекламодатели,. Когато информацията се използва в тази съвкупна форма, никой не може да Ви идентифицира или да се свърже с Вас.

Бисквитки (cookies).
Cookies са данни, които нашият уебсайт изпраща на Вашия браузър, който след това съхранява тази информация във Вашата система. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies. Много потребители предпочитат да използват cookies, за да им помогнат да навигират в уебсайта, колкото е възможно по-равномерно и без прекъсване.
Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство.

Защита
Сайтът www.beautincollagen.bg е взел всички необходими мерки за защита на личните данни на посетителя/регистрирания потребител. Всякаква лична информация, която посетителят/регистрираният потребител предоставя чрез www.beautincollagen.bg, е защитена едновременно online и offline.

Уведомление за промени
Сайтът www.beautincollagen.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия, в рамките на действащата или бъдеща нормативна уредба. Промени или изменения на настоящите общи условия няма да бъдат валидни и няма да бъдат вземани предвид, ако не са публикувани писмено и не са инкорпорирани в текста на общите условия.
В случай, че горните общи условия бъдат променени/изменени, сайтът www.beautincollagen.bg ще информира всеки посетител/регистриран потребител чрез уведомление, качено на уебсайта.

Приоложимо право и заключителни разпоредби
Настоящият договор за използване се урежда от разпоредбите на българското и международното право, както и от директивите и регламентите на европейското право.
Клаузите по договора се тълкуват добросъвестно, в съответствие с обичаите в практиката и социално-икономическите цели на субективните права.
В случай, че коя да е разпоредба на настоящото бъде обявена за противоречаща със закона и нищожна или унищожаема, същата автоматично прекратява своето действие, което по никакъв начин не оказва влияние върху силата на останалите клаузи.
Компетентни, в случай на възникнали спорове във връзка с настоящия договор, са съдилищата в страната.
В случай, че в съдържанието на уебсайта сте забелязали проблеми от правно или етично естество, моля да ни информирате на електронен адрес: info@iso-plus.bg, за да вземем необходимите мерки за тяхното бързо разрешаване.