Конкурс за колаген BEAUTIN

ОРГАНИЗИРАН В ПЕРИОДА 28.12.2020 Г. –  31.12.2020

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА

 1. Организаторът на конкурса “Спечели двa продукта Beautin Колаген Манго & Пъпеш” (наричан по-долу “Конкурс”) e Исо-Плюс БГ ЕООД, наричани за краткост “Организатор”,.
 2. Конкурсът ще се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент (наричан по-нататък “Регламентът”), който е задължителен за всички участници. Що се отнася до операциите по събиране и/или обработка на лични данни, те ще бъдат извършени от Организатора.
 3. Организаторът има неотменимото право да промени срока или да прекрати Играта по всяко време, както и да променя Официалните правила към нея, като уведоми за промените чрез оповестяване на сайта: www.beautincollagen.bg В тези случаи на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
 4. Настоящите Официални правила са публикувани на корпоративния уебсайт на Исо-Плюс БГ ЕООД: www. beautincollagen.bg и са достъпни за целия период на провеждане на Играта. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Страницата на конкурса е тук
 2. Биото на страницата на Instagram е https://www.instagram.com/beautincollagenbulgaria/
 3. Facebook страницата е https://www.facebook.com/beautincollagenbulgaria.

РАЗДЕЛ 3. МЯСТО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

 1. Конкурсът се организира и се провежда онлайн, на страниците на Инстаграм и Facebook на марката ” Beautin Колаген”.
 2. Конкурсът ще започне на 28.11.2020 г., в 10:00 A.M. и ще продължи до 31/12/2020, в 23:59:59 ч., наричан по-долу “Период на състезанието” или “Период на състезанието”. Участник, който не попада в този срок, няма да бъде разглеждан.
 3.  

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лицена възраст най-малко 18 години (навършени до началото на конкурса), което отговарят на условията на настоящия Правилник (наричани по-долу “Участници”). Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги, нито заплащането на каквато и да било такса
 2. Роднините до 4-та степен, включително тези на Организатора, нито служители на сътрудничещите компании не могат да участват в този конкурс.
 3. Участието в този конкурс предполага пълни, експресни и недвусмислени познания и приемане на тези регламенти.
 4. Участници, които публикуват нецензурни текстове, снимки или накърняват репутацията на марката неоснователно, както и общоприетите етични норми, се дисквалифицират, а коментарите им се изтриват без предупреждение.
 5. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.
 6. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook или Instagram и не следва да се свързва с Facebook или Instagram. С участието си предоставяте информация на „Исо-Плюс БГ” ЕООД, а не на Facebook. или Instagram.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВИЛА ЗА КОНКУРСА

 1. Правилата се предоставят на всеки кандидат безплатно за срока на конкурса по един от следните начини:

a.     Онлайн, на линка, публикуван от Организатора в деня на конкурса, на неговата     Facebook страница () и в Биото на страницата на Instagram, посочена в раздел 2 по-горе.

 • след писмено искане, изпратено до Организатора на страницата на конкурса, посочена в раздел 2 по-горе.
 • Съгласно свободното решение на Организатора, Конкурсът може да бъде публично разгласен с цел информиране на обществеността, включително чрез рекламни материали и/или за информационни цели. Информацията, която тези материали могат да съдържат, ще бъде тълкувана и допълвана в съответствие с разпоредбите на регламента.
 • Организаторът няма да поема никаква отговорност свързана с познаването или игнорирането на Регламента и неговите изменения от страна на Участниците, стига те да са били предоставени на участниците.
 • Никой участник няма да може да поиска продължаване на Конкурса, нито поправката на потенциална щета, причинена от редовното спиране на Състезанието.
 • Участието в Конкурса предполага пълно, изрично и недвусмислено познаване и приемане на регламентите.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪРЕВНОВАНИЕ

1. Механизмът на състезанието  е:

а) Споделете Facebook страницата и последвайте Instagram страницата на марката Beautin Collagen.

б) Дайте правилния отговор на един от въпросите, зададени ежедневно.

2. Участия, които не съответстват на разпоредбите на настоящия регламент, ще бъдат анулирани и участникът ще бъде уведомен по съответния начин.

3. Без да се засягат разпоредбите на настоящия Регламент, Организаторът си запазва правото да провери ситуацията, а в случай на констатирани нередности регистрацията ще бъде анулирана.

4. Победителите ще бъдат лицата, които точно спазват механизма, описан в раздел 6, ежедневно, първите 5 лица, които напълно са изпълнили условията.

РАЗДЕЛ 7. Награди

 1. В този конкурс се присъждат общо 50 награди, както следва:

продукта Beautin Колаген Манго & Пъпеш 500 мл за всеки от 5-те победители дневно.

 • Общата стойност на наградите 6895 лева
 • Участниците в Конкурса не заплащат никакви допълнителни преки или непреки разходи, с изключение на нормалните разходи на Конкурса (разходи за мобилни данни).
 • Победителите нямат възможност или право да поискат промяна на характеристиките на наградите, нито да дават паричната стойност на наградите. Победителите са единствените получатели на присъдените награди и не могат да прехвърлят правата на спечелените награди на други.
 • Присъдените награди не могат да бъдат заменени с други стоки или услуги или с паричната им стойност. В случай на отказ от потенциален Победител да се възползва от наградата (чрез отказ от победителя, което означава, че съответният Победител не желае да получи наградата), той губи правото да присъди наградата. Ако след края на конкурса не останат награди, Организаторът си запазва правото да не ги присъжда.
 • Отказът за получаване на наградата трябва да бъде изрично изразен в рамките на максимум 24 часа от датата, на която Организаторът е уведомил Победителя за спечелването на наградата. Ако потенциалният Победител не покаже никаква възможност в този срок, наградата ще бъде присъдена на резерва, ако условията за валидност от страна на победителя бъдат изпълнени отново.
 • Ако носителят на наградата е лице, което е непълнолетно, то има право да получи наградата само чрез законния си настойник, с удостоверение подписно от настойника, ако има такова, съгласно закона, с което Организаторът е освободен от всякаква отговорност, произтичаща от наградата, както и изплащането на каквито и да е щети или претенции от всякакъв вид, свързани с наградата и участието на лицето в Конкурса.

РАЗДЕЛ 8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

8.1. Победителите ще бъдат номинирани чрез проверка на механизма в раздел 6, така че първите 5 души, които са завършили изцяло описания механизъм, са победителите в конкурса на този ден.

РАЗДЕЛ 9. ОБЯВЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ. Награди

 1. Обявяване на победителите

1.1  Обявяването на победителите ще бъде направено между 28.12.2020 г. и 31.12.2020 г.,  съгласно раздел 6 по-горе.

1.2  Ако наградите на Конкурса подлежат на облагане, съгласно данъчния режим, приложим към момента на връчване на наградата, то от победителя/победителите се изискват данни, само за целите на изпълнение на законовите формалности, наложени от Данъчното законодателство, по отношение на плащането на данъци върху дохода и/или данъчното задължение.

 1.3   Процедурата за валидиране на резервация е същата като процедурата за валидиране на победителя. Ако резервациите не могат да бъдат използвани и валидирани, наградата вече няма да бъде присъдена на резервите и ще остане на организатора.

Ако победителят не може да бъде обявен или не може да бъде одобрен в съответствие с условията на настоящия регламент, първата резервация на този победител ще бъде викната по реда на тегленето и ще се следва същата процедура за обявяване и валидиране.

 • Награди
  • Наградите ще бъдат изпратени с куриер, на адреса на пребиваване, предоставен от победителя, чрез лично съобщение до Beautin Collagen, на страницата, посочена в раздел 2, след обявяване на победителя в Insta Story и чрез лично съобщение.
  • Участникът в конкурса, определен победител след тегленето, който отказва или не отговаря на условията, предвидени в Правилата, автоматично губи статуса на победителя и не може да вземе притежание на наградата.
  • Наградите, които въз основа на разпоредбите на настоящия регламент не могат да бъдат присъдени, остават на разположение на Организатора, който може да ги разпореди, както сметне за необходимо.

РАЗДЕЛ 10. ДАНЪЦИ И ДАНЪЦИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ

 1. Съгласно чл. 12, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21, както и чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), паричните награди и предметните печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Исо-Плюс БГ ЕООД внася за своя сметка дължимия от печелившия участник данък и издава служебна бележка по образец съгласно изискванията на данъчното законодателство.
  1. Подаването на годишната данъчна декларация от всеки спечелил участник е личен ангажимент, като се спазват сроковете и реда, регламентирани в ЗДДФЛ.
  1. В случай, че обявен за печеливш участник не е съгласен с обработването на личните му данни за целите на деклариране на получената награда пред съответните данъчни органи съгласно приложимото данъчно законодателство, той трябва изрично да заяви несъгласието си пред Организатора. Несъгласието може да бъде заявено при уведомяването на участника по телефон за спечелената награда. Участникът може да заяви несъгласието си и като уведоми Организатора с обаждане в срок до 5 работни дни от уведомяването за печалбата чрез обаждане по телефон. При изразяване на несъгласие с обработването на личните му данни за целите на декларирането по ЗДДФЛ на получена награда, участникът няма право на по-нататъшно участие в Играта и на получаване на награда.

РАЗДЕЛ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. При обявяване на участник за спечелил награда, в изпълнение на изискванията на данъчното законодателство, ще бъдат обработвани лични данни за целите на деклариране на облагаемия доход /имена, ЕГН и други изискуеми данни съгласно данъчното законодателство/. Личните данни, обработвани за целите на спазване на изискванията на данъчното законодателство ще бъдат предоставени на съответните държавни органи по приходите

2. С участието си в Конкурса, Участниците се съгласяват с разпоредбите на Регламентите и се съгласяват, че ако спечелят, името, ЕГН, имейл адресът, телефонния номер и адресът на пребиваване ще бъдат предоставени на Организатора, за да достави наградата и да изпълни законовите изисквания.

3. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) No 679/2016 (наричан по-нататък “GDPR”), относно защитата на личните данни на участниците, съхранявани по време на Конкурса и след него. В този смисъл Организаторът се задължава да поддържа поверителността на личните данни на участниците в Конкурса и да ги използва в съответствие с действащото законодателство.

4. На участниците се гарантират правата, предоставени от GDPR по отношение на защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни

А.Право на  информация относно и достъп до личните им данни, съхранявани от ИСО – ПЛЮС БГ ЕООД;

Б. Право да изискват коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните им данни;

В. Право да възразят срещу обработване поради причини, свързани с легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред тези интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;

Г. Право на преносимост на данните;

Д. Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;

Е. Право да могат по всяко време да оттеглят съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

5.Личните данни на печелившите участници, необходими за данъчни цели, ще бъдат съхранявани по реда, изискванията и в сроковете на приложимото данъчно законодателство.

С Длъжностното лице по защита на личните данни на Исо-Плюс БГ ЕООД може да се свържете чрез следните данни за контакт: info@iso-plus.bg, бул. Иван Гешов 2Е, София, България, тел. 02 8220437 .

6. Ако смятате, че правата Ви по отношение на обработването на лични данни са нарушени, можете да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 12. Спорове

В случай на спорове между Организатора и участниците в конкурса, те ще бъдат уредени по взаимно съгласие. Ако не е възможно спорът да бъде уреден по взаимно съгласие, страните по спора ще отнесат спора до компетентни съдилища.